کارفرما : شرکت قاصدک

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه : گردشگری

سال اجرا : 1398

طراحی و اجرا : مهندسی معماریک

با معماریک مالک ایده آل باشید.

اینستاگرام : memaric.official@

www.memaric.com

۹۸۲۱-۴۹۲۵۷+ ☎

۹۸۹۱۲-۲۸۴-۹۳۹۰+ 📞