مصاحبه مهرداد معاونی با جناب آقای پناهیده (مدیرعامل شرکت فرش کاخ)