تلفن(خط ویژه) 02149257

نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات ارومیه

نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات ارومیه 96 چهارمین دوره، در تاریخ 18 الی 21 مهر ماه 96 برگزار می شود


طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
www.memaric.com 
49257_9821+ 
Instagram : memaric
Telegram : @memaric