مصاحبه مهرداد معاونی با جناب آقای احمدیان (مدیرعامل شرکت نهادهای دامی جاهد)