مصاحبه مهرداد معاونی با جناب آقای صابر (مدیرعامل شرکت فرش خاطره کویر کاشان)