تلفن(خط ویژه) 02149257

نمایشگاه معدن و صنایع معدنی مصلی تهران


نمایشگاه معدن و صنایع معدنی مصلی تهران ، در تاریخ 18 الی 20 مهر ماه 96 برگزار می شود.طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
www.memaric.com 
49257_9821+ 
Instagram : memaric
Telegram : @memaric